Blog Masonry

Strip Ceiling

เป็นอลูมิเนียมแนวยาวที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ได้แก่ ฝ้าเพดานภายในและแผงประดับอาคาร ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย 3105 – H16 และอลูมิเนียมอัลลอย 6063

Read More

Facade / Cladding

ลักษณะพิเศษของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
1. การเคลือบผิวดีเยี่ยม อลูมิเนียมคอมโพสิต เนื่องจากใช้สารเคลือบผิวคุณภาพดี เคลือบผิวด้วยกระบวนการเคลือบผิวอัตโนมัติ

Read More

Louvers

ปลายศตวรรษที่ 20 ได้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในทุกประเทศทั่วโลก ทุกหน่วยงานของสังคมได้รณรงค์ให้ผู้คนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงผลเสียต่างๆอันเนื่องจากวิกฤตการณ์พลังงาน

Read More