Blog Standard

Strip Ceiling

เป็นอลูมิเนียมแนวยาวที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ได้แก่ ฝ้าเพดานภายในและแผงประดับอาคาร ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย 3105 – H16 และอลูมิเนียมอัลลอย 6063

Read More

Facade / Cladding

ลักษณะพิเศษของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
1. การเคลือบผิวดีเยี่ยม อลูมิเนียมคอมโพสิต เนื่องจากใช้สารเคลือบผิวคุณภาพดี เคลือบผิวด้วยกระบวนการเคลือบผิวอัตโนมัติ

Read More

Louvers

ปลายศตวรรษที่ 20 ได้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในทุกประเทศทั่วโลก ทุกหน่วยงานของสังคมได้รณรงค์ให้ผู้คนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงผลเสียต่างๆอันเนื่องจากวิกฤตการณ์พลังงาน

Read More

About Us

บริษัท เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส จำกัด เป็นบริษัทฯ คนไทยก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2521 เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์ งานผลิต และติดตั้ง โลหะประดับอาคาร เช่น ฝ้าเพดาน, กันสาด, แผงบังแดด, แผ่นหุ้มเสา, ผนังภายในและภายนอก อาคาร ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “โฟร์สตาร์ส” บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างจินตนาการของผู้ออกแบบหรือเจ้าของอาคารให้เป็นจริง ด้วยผลิตภัณฑ์โลหะประดับอาคาร และการบริการด้านงานติดตั้งของบริษัท